Webbkarta Lyssna
 
ForskningsämnenPublikationerSeminarierForskningsprojektAvhandlingarDisputationerVem forskar om vad?Forskarutbildning
Forskning
 

Forskning

Forskningen vid den juridiska fakulteten i Uppsala speglar de senaste decenniernas samhällsförändringar där både Europafrågorna och globaliseringens effekter är centrala.

Många av fakultetsmedlemmarna är ledande eller aktiva i nätverk och i arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt hålls också med forskare från andra nationella universitet och högskolor liksom med kollegor från andra discipliner och med näringslivet. 

Forskningen är inne i en mycket expansiv och kreativ fas. En nyrekrytering av forskare har skett under de senaste åren och flera forskningsområden har utvecklats och stärkts. Sedan år 2010 byggs en särskild forskningsmiljö upp för europarätt med fokus på EU-rätt.  Målsättningen är att detta ska vara en nationellt ledande forskningsmiljö med ett omfattande internationellt forskningssamarbete

Flera andra starka forskningsmiljöer är under utveckling. Två områden – ett i gränslandet mellan folkrätt och straffrätt och ett inom internationell företagsbeskattning och associationsrätt – har fått ett särskilt stöd genom tillsättandet av programprofessurer. 

Femton av fakultetens forskare deltar dessutom i det mångvetenskapliga programmet: The Impact of Religion: Challenges on Society, Law and Democracy” som har beviljats Linnéstöd av Vetenskapsrådet fram till år 2018.  

Forskningen i Uppsala bedrivs inte enbart inom traditionella juridiska ämnen utan även inom många nyare specialområden, där många av dessa tillhör toppskiktet både inom och utanför Sverige.